Subversion Repositories f9daq

Rev

Rev 54 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

#include "include/guide.h"

#include <iostream>


// vector output shortcut
void printv(TVector3 v)
{
        printf("(x,y,z) = (%.4lf, %.4lf, %.4lf)\n", v.x(), v.y(), v.z());
}
// TVector3::Rotate does not seem accurate enough
TVector3 rotatey(TVector3 v, double theta)
{
        return TVector3(v.x() * TMath::Cos(theta) + v.z() * TMath::Sin(theta),
                                        v.y(),
                                        -v.x() * TMath::Sin(theta) + v.z() * TMath::Cos(theta));
}
// another shortcut not found in TMath
int sign(double in)
{
        if(in >= 0.0) return 1;
        else return -1;
}
//=================================================================================

//-----------------------------------------------------------------------------
void CRay::Set(TVector3 r0, TVector3 n0)
{
        r = r0; n = n0.Unit();
}
//-----------------------------------------------------------------------------
//void CRay::Set(double x0, double y0, double z0, double l0, double m0, double n0)
//{
        //r.SetXYZ(x0, y0, z0);
        //n.SetXYZ(l0, m0, n0); n = n.Unit();
//}
//-----------------------------------------------------------------------------
/*
CRay& CRay::operator = (const CRay& p)
{
        r.SetXYZ(p.GetR().x(), p.GetR().y(), p.GetR().z());
        //this->r.SetXYZ(p.x(), p.y(), p.z());
        n.SetXYZ(p.GetN().x(), p.GetN().y(), p.GetN().z());
        return *this;
} */

//-----------------------------------------------------------------------------
void CRay::Print()
{
        printf("---> CRay::Print() <---\n");
        printf("(x,y,z)=(%.2lf, %.2lf, %.2lf); (l,m,n)=(%.2lf, %.2lf, %.2lf)\n",
                r.x(), r.y(), r.z(), n.x(), n.y(), n.z());
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void CRay::Draw()
{
double t = 50.0;
TPolyLine3D *line3d = new TPolyLine3D(2);
        //line3d->SetPoint(0, r.x() - t*n.x(), r.y() - t*n.y(), r.z() - t*n.z());
        line3d->SetPoint(0, r.x(), r.y(), r.z());
        line3d->SetPoint(1, r.x() + t*n.x(), r.y() + t*n.y(), r.z() + t*n.z());
        line3d->SetLineWidth(1);
        line3d->SetLineColor(color);

        line3d->Draw();
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void CRay::Draw(double x_from, double x_to)
{
double A1, A2;
  TPolyLine3D *line3d = new TPolyLine3D(2);

        if(n.x() < MARGIN) {
                A1 = A2 = 0.0;
        } else {
                A1 = (x_from - r.x())/n.x();   
                A2 = (x_to - r.x())/n.x();
        }
       
        line3d->SetPoint(0, x_from, A1*n.y()+r.y(), A1*n.z()+r.z());
        line3d->SetPoint(1, x_to, A2*n.y()+r.y(), A2*n.z()+r.z());
        line3d->SetLineWidth(1);
        line3d->SetLineColor(color);

        line3d->Draw();
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void CRay::DrawS(double x_from, double t)
{
        double A1;
        TPolyLine3D *line3d = new TPolyLine3D(2);

        if(n.x() < MARGIN)
                A1 = 0.0;
        else
                A1 = (x_from - r.x())/n.x();
               
        line3d->SetPoint(0, x_from, A1*n.y()+r.y(), A1*n.z()+r.z());
        line3d->SetPoint(1, r.x() + t*n.x(), r.y() + t*n.y(), r.z() + t*n.z());
        line3d->SetLineWidth(1);
        line3d->SetLineColor(color);

        line3d->Draw();
}
//=================================================================================


//=================================================================================
CPlane4::CPlane4() :
        n(TVector3(1.0, 0.0, 0.0)),
  A(0),
  B(0),
  C(0),
  D(0)
{ r[0] = TVector3(0.0,-1.0,-1.0);
        r[1] = TVector3(0.0,-1.0, 1.0);
        r[2] = TVector3(0.0, 1.0, 1.0);
        r[3] = TVector3(0.0, 1.0,-1.0);
        for(int i=0;i<4;i++) edge[i] = TVector3(0,0,0);
        for(int i=0;i<4;i++) angle_r[i] = 0;
};
//-----------------------------------------------------------------------------
CPlane4::CPlane4(TVector3 r1, TVector3 r2, TVector3 r3, TVector3 r4)
{
        //Set(r1, r2, r3, r4);
//}
//-----------------------------------------------------------------------------
// za izracun parametrov ravnine je en vektor prevec, vendar tega
// rabim kot zadnji vogal poligona
//void CPlane4::Set(TVector3 r1, TVector3 r2, TVector3 r3, TVector3 r4)
//{
double x1,y1,z1, x2,y2,z2, x3,y3,z3;
       
        x1 = r1.x(); y1 = r1.y(); z1 = r1.z();
        x2 = r2.x(); y2 = r2.y(); z2 = r2.z();
        x3 = r3.x(); y3 = r3.y(); z3 = r3.z();

        A = y3*(z1 - z2) + y1*(z2 - z3) + y2*(z3 - z1);
        B = x3*(z2 - z1) + x1*(z3 - z2) + x2*(z1 - z3);
        C = x3*(y1 - y2) + x1*(y2 - y3) + x2*(y3 - y1);
        D = y3*(x1*z2 - x2*z1) + x3*(y2*z1 - y1*z2) + z3*(x2*y1 - x1*y2);

        r[0] = r1; r[1] = r2; r[2] = r3; r[3] = r4;
        n.SetXYZ(A, B, C);
        n = n.Unit();

        for(int i=0;i<4;i++)
                edge[i] = r[i-3 ? i+1 : 0] - r[i];

        for(int i=0;i<4;i++)
                angle_r[i] = TMath::ACos(/*TMath::Abs*/( ((-edge[i ? i-1 : 3]).Unit()) * (edge[i].Unit()) ));
};

void CPlane4::Set(TVector3 r1, TVector3 r2, TVector3 r3, TVector3 r4)
{
  double x1,y1,z1, x2,y2,z2, x3,y3,z3;
       
        x1 = r1.x(); y1 = r1.y(); z1 = r1.z();
        x2 = r2.x(); y2 = r2.y(); z2 = r2.z();
        x3 = r3.x(); y3 = r3.y(); z3 = r3.z();

        A = y3*(z1 - z2) + y1*(z2 - z3) + y2*(z3 - z1);
        B = x3*(z2 - z1) + x1*(z3 - z2) + x2*(z1 - z3);
        C = x3*(y1 - y2) + x1*(y2 - y3) + x2*(y3 - y1);
        D = y3*(x1*z2 - x2*z1) + x3*(y2*z1 - y1*z2) + z3*(x2*y1 - x1*y2);

        r[0] = r1; r[1] = r2; r[2] = r3; r[3] = r4;
        n.SetXYZ(A, B, C);
        n = n.Unit();

        for(int i=0;i<4;i++)
                edge[i] = r[i-3 ? i+1 : 0] - r[i];

        for(int i=0;i<4;i++)
                angle_r[i] = TMath::ACos(/*TMath::Abs*/( ((-edge[i ? i-1 : 3]).Unit()) * (edge[i].Unit()) ));
};

CPlane4::CPlane4(TVector3 *vr)
{
  double x1,y1,z1, x2,y2,z2, x3,y3,z3;
       
        x1 = vr[0].x(); y1 = vr[0].y(); z1 = vr[0].z();
        x2 = vr[1].x(); y2 = vr[1].y(); z2 = vr[1].z();
        x3 = vr[2].x(); y3 = vr[2].y(); z3 = vr[2].z();

        A = y3*(z1 - z2) + y1*(z2 - z3) + y2*(z3 - z1);
        B = x3*(z2 - z1) + x1*(z3 - z2) + x2*(z1 - z3);
        C = x3*(y1 - y2) + x1*(y2 - y3) + x2*(y3 - y1);
        D = y3*(x1*z2 - x2*z1) + x3*(y2*z1 - y1*z2) + z3*(x2*y1 - x1*y2);

        r[0] = vr[0]; r[1] = vr[1]; r[2] = vr[2]; r[3] = vr[3];
        n.SetXYZ(A, B, C);
        n = n.Unit();

        for(int i=0;i<4;i++)
                edge[i] = r[i-3 ? i+1 : 0] - r[i];

        for(int i=0;i<4;i++)
                angle_r[i] = TMath::ACos(/*TMath::Abs*/( ((-edge[i ? i-1 : 3]).Unit()) * (edge[i].Unit()) ));
};
//-----------------------------------------------------------------------------
// posce presecisce !neskoncne! ravnine s premico (class CRay)
// ce najde presecisce vrne 1
int CPlane4::GetIntersection(TVector3 *vec, CRay ray)
{
TVector3 N; //nenormirani vektor (A,B,C)
double num, den; //stevec, imenovalec
double t;
TVector3 tmp;

        N.SetXYZ(A,B,C);
       
        num = N*ray.GetR() + D;
        den = N*ray.GetN();

        if (dbg) printf("t = %6.3lf / %6.3lf =  %6.3lf\n", num, den, num/den);

        //if(den == 0)
        if(TMath::Abs(den) < MARGIN) {
                //if(num == 0)
                if(TMath::Abs(num) < MARGIN) {
                  if (dbg) printf("The ray is on the surface!\n");
                        return 0; //return 2; // premica lezi na ravnini
                }
                else {
                        if (dbg) printf("The ray is parallel to the surface!\n");
                        return 0; // ni presecisca
                }
        }
       
        t = num / den;
       
        tmp = ray.GetR();
        tmp -= t*ray.GetN();
        *vec = tmp;
        return 1;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
// ali je vektor vec, ki lezi na ravnini skupaj z e1 in e2, med njima
// angle_r je kot med e1 in e2, vsi vektorji imajo skupno izhodisce
int CPlane4::IsInTri(TVector3 vec, TVector3 e1, TVector3 e2, double angle)
{
  double angle_ve1, angle_ve2;
       
        if(dbg) printf("--- CPlane4::IsInTri ---\n");

        angle_ve1 = TMath::ACos(/*TMath::Abs*/( (e1.Unit()) * (vec.Unit()) ));
        angle_ve2 = TMath::ACos(/*TMath::Abs*/( (e2.Unit()) * (vec.Unit()) ));

        if(dbg)
        {
                //printf("angle_ve1 = %lf\n", angle_ve1*DEGREE);
                //printf("angle_ve2 = %lf\n", angle_ve2*DEGREE);
                //printf("angle_sum = %lf\n", (angle_ve1 + angle_ve2)*DEGREE);
                printf("  angle_r   = %lf\n", angle*DEGREE);
        }

  bool difference = (MARGIN < TMath::Abs(angle - (angle_ve1 + angle_ve2)));
  if (dbg) printf("  MARGIN < Difference = %d\n", difference);
  return (int) !difference;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
// ali je vektor vec, ki lezi na ravnini!, znotraj meja, ki jih definirajo
// strije vogali te ravnine r[i]
int CPlane4::IsVectorIn(TVector3 vec)
{
  int status;

        if(dbg) printf("--- CPlane4::IsVectorIn ---\n");
       
        for(int i=0;i<3;i++)
        {
                status = IsInTri(vec - r[i], edge[i], -edge[i ? i-1 : 3], angle_r[i]);
                if(dbg) printf("  [%d] vec is %s\n", i, status ? "inside" : "outside");
                if(!status) return 0;
        }

        return 1;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
int CPlane4::TestIntersection(CRay in)
{
        TVector3 tmp;

        if( GetIntersection(&tmp, in) )
                if( IsVectorIn(tmp) )
                        return 1;
       
        return 0;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
int CPlane4::TestIntersection(TVector3 *vec, CRay in)
{
        TVector3 tmp;

        if( GetIntersection(&tmp, in) )
                if( IsVectorIn(tmp) ) {
                        *vec = tmp;
                        return 1;
                }
       
        return 0;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void CPlane4::Print()
{
        printf("--- CPlane4::Print() ---\n");
        printf("  r=(%.2lf, %.2lf, %.2lf); n=(%.2lf, %.2lf, %.2lf); ",
                r[0].x(), r[0].y(), r[0].z(), n.x(), n.y(), n.z());
        printf(  "(A,B,C,D)=(%.2lf, %.2lf, %.2lf, %.2lf) \n", A, B, C, D);
        for(int i=0;i<4;i++) printf("  edge[%d] = (%lf, %lf, %lf)\n", i, edge[i].x(), edge[i].y(), edge[i].z());
        for(int i=0;i<4;i++) printf("  angle[%d] = %lf\n", i, angle_r[i]*DEGREE);
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void CPlane4::Draw(int color, int width)
{
TPolyLine3D *line3d = new TPolyLine3D(5);

        for(int i=0;i<4;i++) line3d->SetPoint(i, r[i].x(), r[i].y(), r[i].z());
        line3d->SetPoint(4, r[0].x(), r[0].y(), r[0].z());
        line3d->SetLineWidth(width); line3d->SetLineColor(color);

        line3d->Draw();
}
//=================================================================================


//=================================================================================
CSurface::CSurface(int type0):
  type(type0)
{
TVector3 vr[4];
TDatime now;

        vr[0].SetXYZ(0.0,-1.0,-1.0);
        vr[1].SetXYZ(0.0,-1.0, 1.0);
        vr[2].SetXYZ(0.0, 1.0, 1.0);
        vr[3].SetXYZ(0.0, 1.0,-1.0);
        //CPlane4::Set(vr);
        SetIndex(1.0, 1.5);
       
        reflection = c_reflectivity;   
        rand.SetSeed(now.Get());
       
        SetFresnel();
}
//-----------------------------------------------------------------------------
CSurface::CSurface(int type0, TVector3 r1, TVector3 r2, TVector3 r3, TVector3 r4, double n10, double n20, double reflectivity)
{
TDatime now;
       
        type = type0; CPlane4::Set(r1, r2, r3, r4);
        SetIndex(n10, n20);
       
        reflection = reflectivity;
        rand.SetSeed(now.Get());
       
        SetFresnel();
}
//-----------------------------------------------------------------------------
CSurface::CSurface(int type0, TVector3 *vr, double n10, double n20, double reflectivity)
{
TDatime now;
       
        type = type0; CPlane4::Set(vr);
        SetIndex(n10, n20);
       
        reflection = reflectivity;
        rand.SetSeed(now.Get());
       
        SetFresnel();
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void CSurface::SetIndex(double n10, double n20)
{
        n1 = n10; n2 = n20; n1_n2 = n1/n2;
       
        if(n1 > n2)
                cosTtotal = TMath::Sqrt( 1 - TMath::Power(n2/n1, 2) );
        else
                cosTtotal = 0.0;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
// sprejme zarek, vrne uklonjen/odbit zarek in presecisce
// vrne 0 ce ni presecisca; 1 ce se je lomil
// 2 ce se je odbil; -2 ce se je absorbiral
int CSurface::PropagateRay(CRay in, CRay *out, TVector3 *intersection)
{
  if (dbg) printf("--- CSurface::PropagateRay ---\n");
  double cosTi, cosTt, p_ref;
  TVector3 intersect, transmit;

        if( !(GetIntersection(&intersect, in) == 1) )
                return 0;
       
        *intersection = intersect;
        if( !IsVectorIn(intersect) )
                return 0;
       
        // --------------- Fresnel ----------------------------------------------------
        // R_f = a_te * R_te  +  a_tm * R_tm
        double r_te=0;
        double r_tm=0;
        double R_te=0;
        double R_tm=0;
        double R_f = 0.0;
        double a_te = 0.0;
        double a_tm = 0.0;
        TVector3 v_te; // polarization perpendicular to the plane of incidence
        TVector3 v_tm; // inbound polarization parallel with the plane of incidence
        TVector3 v_tm_t;// transmited polarization parallel with the plane of incidence
        TVector3 pol_t = in.GetP(); // transmited polarization
        int sign_n; // sign of normal direction vs. inbound ray
        double cosTN; // debug
       
        if(fresnel) {  
                v_te = n.Cross(in.GetN()); v_te = v_te.Unit();
                v_tm = -v_te.Cross(in.GetN()); v_tm = v_tm.Unit();
                if(dbg) {
                        printf("  v_te = "); printv(v_te);
                        printf("  v_tm = "); printv(v_tm);
                }
               
                double cosAf = v_te * in.GetP();
                if(dbg) printf("  cosAf = %lf (Af = %lf)\n", cosAf, TMath::ACos(cosAf)*DEGREE);
                       
                a_te = cosAf;
                a_tm = TMath::Sqrt(1 - cosAf*cosAf);
                if(dbg) printf("  a_te = %lf, a_tm = %lf\n", a_te, a_tm);
        }
        // ----------------------------------------------------------------------------
       
        if(type == 3) type = SURF_REFRA; //SURF_TOTAL -> SURF_REFRA
        switch(type){
                // ----------------------------------------------------------------------------
                // --------------- refraction from n1 to n2 -----------------------------------
                // ----------------------------------------------------------------------------
                case SURF_REFRA:
                        cosTi = in.GetN() * n;
                        if(dbg) printf("  cosTi = %lf (Ti = %lf)\n", cosTi, TMath::ACos(cosTi)*DEGREE);
                        sign_n = -sign(cosTi);
                        if(dbg) printf("  sign_n = %d\n", sign_n);
                        cosTi = TMath::Abs(cosTi);
                       
                        // Check if there can be total reflection: n1 > n2
                        if(N1_N2(-sign_n) < 1.0)
                                cosTtotal = TMath::Sqrt( 1 - TMath::Power(N1_N2(-sign_n), 2) );
                        else
                                cosTtotal = 0.0;
                       
                        if(dbg) printf("  cosTtotal = %lf (Ttotal = %lf)\n", cosTtotal, TMath::ACos(cosTtotal)*DEGREE);
                       
                        p_ref = rand.Uniform(0.0, 1.0);
                       
                        if( (cosTi <= cosTtotal) && (p_ref < reflection) ) { // totalni odboj z verjetnostjo "reflection"
                                if(dbg) printf("  TOTAL\n");
                                transmit = in.GetN() + sign_n*2*cosTi*n;
                               
                                if(dbg) {
                                        cosTN = TMath::Abs(transmit.Unit() * n);
                                        printf("  cosTN = %lf (TN = %lf) (Abs(TN) = %lf)\n", cosTN, TMath::ACos(cosTN)*DEGREE, TMath::ACos(TMath::Abs(cosTN))*DEGREE);
                                }      
                                out->Set(intersect, transmit);
                               
                                pol_t = -in.GetP() + sign_n*2*cosTi*n;
                                out->SetPolarization(pol_t);
                                return 2;
                        } else { // ni tot. odboja
                                if(dbg) printf("  REFRACTION\n");
                                if(dbg) printf("  N1_N2(sign_n) = %lf\n", N1_N2(sign_n));      
                                cosTt = TMath::Sqrt(1 - TMath::Power(N1_N2(sign_n), 2)*(1 - TMath::Power(cosTi, 2)));                          
                                if(dbg) printf("  cosTt = %lf (Tt = %lf) \n", cosTt, TMath::ACos(cosTt)*DEGREE);
                                                                               
                                transmit = N1_N2(sign_n)*in.GetN() + sign_n*(N1_N2(sign_n)*cosTi - cosTt)*n;
                                if(dbg) {printf("  transmit.Unit() = "); printv(transmit.Unit());}

                                if(dbg) {
                                        cosTN = transmit.Unit() * n;
                                        printf("  cosTN = %lf (TN = %lf) (Abs(TN) = %lf)\n", cosTN, TMath::ACos(cosTN)*DEGREE, TMath::ACos(TMath::Abs(cosTN))*DEGREE); 
                                }
                                //if(cosTi<=cosTtotal) cosTt = TMath::Sqrt(1 - TMath::Power(N1_N2(sign_n), 2)*(1 - TMath::Power(cosTi, 2)));
                                if(fresnel) {
                                        r_te = (n1*cosTi - n2*cosTt)/(n1*cosTi + n2*cosTt); // transverse
                                        r_tm = (n2*cosTi - n1*cosTt)/(n1*cosTt + n2*cosTi); // paralel
                                       
                                        if(dbg) printf("  r_te = %lf, r_tm = %lf\n", r_te, r_tm);
                                       
                                        v_tm_t = -v_te.Cross(transmit);
                                        v_tm_t = v_tm_t.Unit();
                                        pol_t = a_te * (1.0 -  TMath::Abs(r_te)) * v_te  +  a_tm * (1.0 -  TMath::Abs(r_tm)) * v_tm_t;
                                       
                                        if(dbg) {
                                                printf("  v_tm_t = "); printv(v_tm_t);
                                                printf("  pol_t = "); printv(pol_t);
                                        }

                                        R_te = TMath::Power(r_te, 2);
                                        R_tm = TMath::Power(r_tm, 2);
                                        R_f = a_te*a_te*R_te + a_tm*a_tm*R_tm;
                                       
                                        if(dbg) printf("  R_te = %lf, R_tm = %lf, R_f = %lf\n", R_te, R_tm, R_f);
                                }
                               
                                //p_ref = rand.Uniform(0.0, 1.0);      
                                if(p_ref >= R_f) { // se lomi
                                        out->Set(intersect, transmit);
                                        out->SetPolarization(pol_t);
                                        return 1;
                                } else { // se odbije
                                        transmit = in.GetN() + sign_n*2*cosTi*n;
                                        out->Set(intersect, transmit);
                                        pol_t = -in.GetP() + sign_n*2*cosTi*n;
                                        out->SetPolarization(pol_t);
                                        return 2;
                                }                              
                        }
                        break;
                // ----------------------------------------------------------------------------
                // --------------- reflection at "reflection" probability ---------------------
                // ----------------------------------------------------------------------------
                case SURF_REFLE:
                        p_ref = rand.Uniform(0.0, 1.0);
                        if(p_ref < reflection) { // se odbije
                                cosTi = in.GetN() * n;
                                transmit = in.GetN() - 2*cosTi*n;
                                out->Set(intersect, transmit);
                                return 2; //sdhfvjhsdbfjhsdbcvjhsb
                        } else { // se ne odbije
                                transmit = in.GetN();
                                out->Set(intersect, transmit);         
                                return -2;
                        }                                              
                        break;
                       
                // total reflection from n1 to n2 with R probbability
                case SURF_IMPER:
                        p_ref = rand.Uniform(0.0, 1.0);        
                        if(p_ref < reflection) { // se odbije
                                cosTi = in.GetN() * n;                 
                                if(TMath::Abs(cosTi) < cosTtotal) { // totalni odboj
                                        transmit = in.GetN() - 2*cosTi*n;
                                        out->Set(intersect, transmit);
                                } else { // ni tot. odboja
                                        transmit = in.GetN();
                                        out->Set(intersect, transmit);
                                        return -2;
                                }
                        } else { // se ne odbije
                                transmit = in.GetN();
                                out->Set(intersect, transmit);                 
                                return -2;
                        }                                              
                        break;

                default:
                        *out = in;
                        break;
        }

        return 1;
}
//=================================================================================


//=================================================================================
Guide::Guide(TVector3 center0, DetectorParameters &parameters)
{
double t;

        TDatime now; rand.SetSeed(now.Get());

        center = center0;
        double b = parameters.getB();
        double a = parameters.getA();
        _d = parameters.getD();
        n1 = parameters.getN1();
        n2 = parameters.getN2();
        // if PlateOn, then n0 = n3 (optical grease), else = n1 (air)
        double n0 = (parameters.getPlateOn() ? parameters.getN3(): n1);
        n3 = parameters.getN3();
        _r = c_reflectivity;
        int fresnel = parameters.getFresnel();

        t = b/2.0;
        vodnik_edge[0].SetXYZ(0.0, t,-t); vodnik_edge[1].SetXYZ(0.0, t, t);
        vodnik_edge[2].SetXYZ(0.0,-t, t); vodnik_edge[3].SetXYZ(0.0,-t,-t);
        t = a/2.0;
        vodnik_edge[4].SetXYZ(_d, t,-t); vodnik_edge[5].SetXYZ(_d, t, t);
        vodnik_edge[6].SetXYZ(_d,-t, t); vodnik_edge[7].SetXYZ(_d,-t,-t);
       
        for(int i = 0; i<8; i++) vodnik_edge[i] += center;
               
        s_side[0] = new CSurface(SURF_REFRA, vodnik_edge, n0, n2, _r);
        s_side[0]->FlipN();
       
        s_side[1] = new CSurface(SURF_REFRA, vodnik_edge[3], vodnik_edge[2], vodnik_edge[6], vodnik_edge[7], n2, n1, _r);
        s_side[2] = new CSurface(SURF_REFRA, vodnik_edge[2], vodnik_edge[1], vodnik_edge[5], vodnik_edge[6], n2, n1, _r);
        s_side[3] = new CSurface(SURF_REFRA, vodnik_edge[1], vodnik_edge[0], vodnik_edge[4], vodnik_edge[5], n2, n1, _r);
        s_side[4] = new CSurface(SURF_REFRA, vodnik_edge[0], vodnik_edge[3], vodnik_edge[7], vodnik_edge[4], n2, n1, _r);
       
        s_side[5] = new CSurface(SURF_REFRA, &vodnik_edge[4], n2, n3, _r);
        s_side[5]->FlipN();
       
        if(fresnel) for(int i=0; i<6; i++) s_side[i]->SetFresnel(1);
       
        hfate = (TH1F*)gROOT->FindObject("hfate"); if(hfate) delete hfate;
        hfate = new TH1F("hfate", "Ray fate", 8, -3.5, 4.5);
        (hfate->GetXaxis())->SetBinLabel(1, "Back Ref");
        (hfate->GetXaxis())->SetBinLabel(2, "Ref Loss");
        (hfate->GetXaxis())->SetBinLabel(3, "No Tot Refl");
        (hfate->GetXaxis())->SetBinLabel(4, "LG Miss");
        (hfate->GetXaxis())->SetBinLabel(5, "Exit");
        (hfate->GetXaxis())->SetBinLabel(6, "Enter");
        (hfate->GetXaxis())->SetBinLabel(7, "Rays");
        (hfate->GetXaxis())->SetBinLabel(8, "Absorb");
       
        hnodb_all = (TH1F*)gROOT->FindObject("hnodb_all"); if(hnodb_all) delete hnodb_all;
        hnodb_all = new TH1F("hnodb_all", "N reflected", VODNIK_MAX_ODB, -0.5, VODNIK_MAX_ODB-0.5);
       
        hnodb_exit = (TH1F*)gROOT->FindObject("hnodb_exit"); if(hnodb_exit) delete hnodb_exit;
        hnodb_exit = new TH1F("hnodb_exit", "N reflected and exit", VODNIK_MAX_ODB, -0.5, VODNIK_MAX_ODB-0.5);
       
        int nBins = nch + 1;
        hin = (TH2F*)gROOT->FindObject("hin"); if(hin) delete hin;
        hin = new TH2F("hin", "Guide entrance window", nBins, -b/2.0, +b/2.0, nBins, -b/2.0, +b/2.0);
       
        hout = (TH2F*)gROOT->FindObject("hout"); if(hout) delete hout;
        hout = new TH2F("hout", "Guide exit window", nBins, -a/2.0, +a/2.0, nBins, -a/2.0, +a/2.0);
       
        absorption = 0;
        A = 0;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
// Sledi zarku skozi vodnik. Vrne:                                            
//  0, ce zgresi vstopno ploskev                                              
//  1, ce zadane izstopno ploskev                                              
// -1, ce se v vodniku ne odbije totalno
//  2, enter the light guide, bin 2 of hfate = refraction                                    
// -2, ce se ne odbije zaradi koncnega R stranic                              
// -3, ce se odbije nazaj in gre nazaj ven skozi sprednjo ploskev              
// +4, ce se absorbira v materialu                                            
Fate Guide::PropagateRay(CRay in, CRay *out, int *n_points, TVector3 *points)
{
  if (dbg) printf("--- GUIDE::PropagateRay ---\n");
  CRay ray0;
  CRay ray1;
  TVector3 vec0, vec1;
  //int fate = 11;
  int inters_i = 0;
               
        ray0 = in;
        int n_odb = 0;
        int last_hit = 0;
        int propagation = 0;
        if( !(s_side[0]->PropagateRay(ray0, &ray1, &vec1)) ) {
                // ce -NI- presecisca z vstopno
                if (dbg) printf("  GUIDE: missed the light guide\n");
                fate = missed;
                hfate->Fill(0);
        } else {
          if (dbg) printf("  GUIDE: ray entered\n");
                points[0] = ray1.GetR();
                hfate->Fill(2); // enter
                hin->Fill(vec1.y(), vec1.z());
                if (dbg) printf("  GUIDE: n_odb = %d\n", n_odb);
                while (n_odb++ < VODNIK_MAX_ODB) {
                  if (dbg) printf("  GUIDE: Boundary test: %d\n",n_odb);
                        ray0 = ray1;
                        vec0 = vec1;
                        propagation = 11;
                        for(inters_i=0; inters_i<6; inters_i++) {
                          if (dbg) printf("  GUIDE: Test intersection with surface %d \n", inters_i);
                                if( inters_i != last_hit) {
                                  int testBoundary = s_side[inters_i]->TestIntersection(&vec1, ray1);
                                        if( testBoundary ) {
                                          if (dbg) printf("  GUIDE: ray intersects with LG surface %d\n",inters_i);
                                                break;
                                  }
                                }  
                        }                      
                        points[n_odb] = vec1;
                        if(inters_i == 0) {
                          fate = backreflected;
                          hfate->Fill(backreflected);
                          break;
                        } // backreflection
                                               
                        propagation = s_side[inters_i]->PropagateRay(ray0, &ray1, &vec1);
                        if (dbg) printf("  GUIDE: surface = %d, propagation = %d\n", inters_i, propagation);
                        if(inters_i == 5) { // successfull exit
                        // check on which side the vector is?
                          TVector3 ray = ray1.GetN();
                          TVector3 exitNormal = s_side[5]->GetN();
                          //printf("theta(ray) = %lf, theta(normal5) = %lf ", ray.Theta()*DEGREE, exitNormal.Theta()*DEGREE);
                          //printf("phi(ray) = %lf, phi(normal5) = %lf\n", ray.Phi()*DEGREE, exitNormal.Phi()*DEGREE);
                          if (dbg) printf("ray*n_5 = %lf\n", ray*exitNormal);
                          if (ray*exitNormal > 0) {
                            if (dbg) printf("  GUIDE: ray is backreflected from exit window.\n");
                            fate = backreflected;
                            n_odb++;
                            points[n_odb] = vec1;
                            ray0 = ray1;
                            break;
                          }
                                fate =  hit;
                                hout->Fill(vec1.y(), vec1.z());
                                hnodb_exit->Fill(n_odb-1);
                                n_odb++;
                                points[n_odb] = vec1;
                                ray0 = ray1;
                                break;
                        }
                        if(propagation == REFRACTION) {
                          fate = refracted;
                          n_odb++;
                          points[n_odb] = vec1;
                          ray0 = ray1;
                          break;
                        } // no total reflection when should be
                        if(propagation == -2) {
                          fate = noreflection;
                          break;
                        } //refraction due to finite reflectivity
                       
                        last_hit = inters_i;
                }      
        }
       
        //--- material absorption ---
        if(absorption) {
                double travel = 0.0;
                printf("n_odb = %d\n", n_odb); //dbg  
                for(int point = 0; point < n_odb-1; point++) {
                        travel += (points[point] - points[point+1]).Mag();
                        printf("travel = %lf\n", travel); //dbg  
                }
                double T_abs = TMath::Exp(-travel/A);
                printf("T_abs = %lf\n", T_abs); //dbg  
                double p_abs = rand.Uniform(0.0, 1.0); 
                printf("p_abs = %lf\n", p_abs); //dbg  
               
                if(p_abs > T_abs) fate = absorbed; // absorption
        }
        //--- material absorption ---
       
        hfate->Fill(fate);
        hfate->Fill(3);
        hnodb_all->Fill(n_odb-2);
        *n_points = n_odb+1;
        *out = ray0;
        return fate;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void Guide::GetVFate(int *out)
{
        for(int i=0;i<7;i++) out[i] = (int)hfate->GetBinContent(i+1);
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void Guide::Draw(int color, int width)
{
        for(int i = 0; i<6; i++) s_side[i]->Draw(color, width);
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void Guide::DrawSkel(int color, int width)
{
        TPolyLine3D *line3d = new TPolyLine3D(2);
        line3d->SetLineWidth(width); line3d->SetLineColor(color);

        for(int i=0; i<4; i++) {
                line3d->SetPoint(0, vodnik_edge[i+0].x(), vodnik_edge[i+0].y(), vodnik_edge[i+0].z());
                line3d->SetPoint(1, vodnik_edge[i+4].x(), vodnik_edge[i+4].y(), vodnik_edge[i+4].z());
                line3d->DrawClone();
        }
}
//=================================================================================

//=================================================================================
int CPlaneR::TestIntersection(TVector3 *vec, CRay ray)
{
        double num, den; //stevec, imenovalec
        double t;
        TVector3 tmp;

        if(dbg) printf("---> CPlaneR::TestIntersection <---\n");
        if(dbg) {printf("c = "); printv(center); printf(" | n = "); printv(n); printf("\n");}
       
        double D = - n*center; 
        num = n*ray.GetR() + D;
        den = n*ray.GetN();
       
        if(dbg) printf("D = %.4lf | num = %.4lf | den = %.4lf\n", D, num, den);

        if(TMath::Abs(den) < MARGIN) {
                if(TMath::Abs(num) < MARGIN)
                        return 0;
                else
                        return 0;
        }
       
        t = num / den;
       
        if(dbg) printf("t = %.4lf | ", t);
       
        tmp = ray.GetR();
        tmp -= t*ray.GetN();
        *vec = tmp;
       
        if(dbg) {printv(tmp); printf(" | Rv = %.4lf <> R = %.4lf\n", ((tmp - center).Mag()), _r);}
       
       
        if( ((tmp - center).Mag()) < _r )
                return 1;
        else
                return 0;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void CPlaneR::Draw(int color, int width)
{
        const int NN = 32;     
        double phi, x, y;
       
        TPolyLine3D *arc;
        arc = new TPolyLine3D(NN+1);
        arc->SetLineWidth(width);
        arc->SetLineColor(color);

        for(int i=0; i<=NN; i++) {
                phi = i*2.0*TMath::Pi()/NN;
                x = _r*TMath::Cos(phi);
                y = _r*TMath::Sin(phi);
                arc->SetPoint(i, center.x(),  x,  y);
        }
        arc->Draw();
}
//=================================================================================


//=================================================================================
CDetector::CDetector(TVector3 center0, DetectorParameters& parameters) :
  center(center0),
  glass_on(parameters.getGlassOn()),
  glass_d(parameters.getGlassD()),
  //x_gap(parameters.getGap().X()),
  //y_gap(parameters.getGap().Y()),
  //z_gap(parameters.getGap().Z()),
        //glass(new CSurface),
        //glass_circle(new CPlaneR),
        //active(new CPlane4),
        col_in(2),
        col_lg(8),
        col_out(4),
        col_rgla(6),
        col_LG(1),
        col_glass(4),
        col_active(7),
        guide_on(parameters.getGuideOn()),
        //window_R( parameters.getB() ),
        //window_d(0),
  guide(new Guide(center0, parameters)),
  plate(new Plate(parameters)),
  _plateWidth(parameters.getPlateWidth()),
  _plateOn(parameters.getPlateOn())
  {
//  };
 
//-----------------------------------------------------------------------------
//void CDetector::Init()
//{
  double d = parameters.getD();
        double x_offset;
        if(guide_on) x_offset = center.x();
        else x_offset = center.x() - d;
       
        //guide = new CVodnik(center, SiPM, M, d, type_in, type_side, type_out, n1, n2, n3, reflectivity, fresnel, absorption, A);
       
        double b = parameters.getB();
        double n1 = parameters.getN1();
        double n2 = parameters.getN2();
        //double n3 = parameters.getN3();
        double reflectivity = c_reflectivity; // for faster simulation, not using Fresnel eqs.
        double x_gap = parameters.getGap().X();
        double y_gap = parameters.getGap().Y();
        double z_gap = parameters.getGap().Z();
       
        TVector3 plane_v[4];
        int nBins = nch + 1;
        double p_size = b/2.0;
        plane_v[0].SetXYZ(x_offset+d+glass_d, y_gap + p_size, z_gap - p_size);
        plane_v[1].SetXYZ(x_offset+d+glass_d, y_gap + p_size, z_gap + p_size);
        plane_v[2].SetXYZ(x_offset+d+glass_d, y_gap - p_size, z_gap + p_size);
        plane_v[3].SetXYZ(x_offset+d+glass_d, y_gap - p_size, z_gap - p_size);
        glass = new CSurface(SURF_REFRA, plane_v, n2, n1, reflectivity); glass->FlipN();
       
        glass_circle = new CPlaneR(TVector3(x_offset+d+glass_d, y_gap, z_gap), TVector3(-1.0, 0.0, 0.0), b);
       
        hglass = (TH2F*)gROOT->FindObject("hglass"); if(hglass) delete hglass;
        hglass = new TH2F("hglass", "Hits glass",
                                          nBins, y_gap - p_size, y_gap + p_size,
                  nBins, z_gap - p_size, z_gap + p_size);
       
       
        p_size = parameters.getActive()/2.0;
        //cout<<"SiPM active length "<<detectorActive<<endl;
        //p_size = 1.0/2.0;
        plane_v[0].SetXYZ(x_offset+d+x_gap, y_gap + p_size, z_gap - p_size);
        plane_v[1].SetXYZ(x_offset+d+x_gap, y_gap + p_size, z_gap + p_size);
        plane_v[2].SetXYZ(x_offset+d+x_gap, y_gap - p_size, z_gap + p_size);
        plane_v[3].SetXYZ(x_offset+d+x_gap, y_gap - p_size, z_gap - p_size);
        active = new CPlane4(plane_v);
       
        hactive = (TH2F*)gROOT->FindObject("hactive"); if(hactive) delete hactive;
        hactive = new TH2F("hactive", "Active area hits", nBins, y_gap - p_size, y_gap + p_size, nBins, z_gap - p_size, z_gap + p_size);
       
       
        p_size = b/2.0;
        //p_size = 2.5;
        //p_size = M*0.6;
        hlaser = (TH2F*)gROOT->FindObject("hlaser"); if(hlaser) delete hlaser;
        hlaser = new TH2F("hlaser", "Hits at LG entrance", nBins, -p_size, p_size, nBins, -p_size, p_size);
       
       
        p_size = 2*b/2.0;
        plane_v[0].SetXYZ(x_offset+d+x_gap, y_gap + p_size, z_gap - p_size);
        plane_v[1].SetXYZ(x_offset+d+x_gap, y_gap + p_size, z_gap + p_size);
        plane_v[2].SetXYZ(x_offset+d+x_gap, y_gap - p_size, z_gap + p_size);
        plane_v[3].SetXYZ(x_offset+d+x_gap, y_gap - p_size, z_gap - p_size);
        detector = new CPlane4(plane_v);
       
        hdetector = (TH2F*)gROOT->FindObject("hdetector"); if(hdetector) delete hdetector;
        hdetector = new TH2F("hdetector", "Hits detector plane", nBins, y_gap - p_size, y_gap + p_size, nBins, z_gap - p_size, z_gap + p_size);
       
       
        /*
        window_circle = new CPlaneR(TVector3(x_offset+d+window_d, y_gap, z_gap), TVector3(-1.0, 0.0, 0.0), window_R);  
       
        p_size = M*a;
        plane_v[0].SetXYZ(x_offset+d+window_d, y_gap + p_size, z_gap - p_size);
        plane_v[1].SetXYZ(x_offset+d+window_d, y_gap + p_size, z_gap + p_size);
        plane_v[2].SetXYZ(x_offset+d+window_d, y_gap - p_size, z_gap + p_size);
        plane_v[3].SetXYZ(x_offset+d+window_d, y_gap - p_size, z_gap - p_size);
        window = new CSurface(SURF_REFRA, plane_v, n1, n2, reflectivity); window->FlipN();
       
        hwindow = (TH2F*)gROOT->FindObject("hwindow"); if(hwindow) delete hwindow;
        hwindow = new TH2F("hwindow", "Hits Window", nch, y_gap - window_R, y_gap + window_R, nch, z_gap - window_R, z_gap + window_R);
        */

        p_size = b/2.0;
        histoPlate = (TH2F*)gROOT->FindObject("histoPlate"); if(histoPlate) delete histoPlate;
        histoPlate = new TH2F("histoPlate", "Hits on glass plate", nBins, -p_size, +p_size, nBins, -p_size, +p_size);
}
//-----------------------------------------------------------------------------
// vrne 1 ce je zadel aktvino povrsino
// vrne <1 ce jo zgresi
int CDetector::Propagate(CRay in, CRay *out, int draw)
// Sledi zarku skozi vodnik. Vrne:                                            
//  0, ce zgresi vstopno ploskev MISSED                                              
//  1, ce zadane izstopno ploskev HIT                                            
// -1, ce se v vodniku ne odbije totalno REFRACTED
//  2, enter the light guide, bin 2 of hfate EXIT                                    
// -2, ce se ne odbije zaradi koncnega R stranic - no total reflection REFRACTED                            
// -3, ce se odbije nazaj in gre nazaj ven skozi sprednjo ploskev BACK_REFLECTED            
// +4, ce se absorbira v materialu ABSORBED
{
  if (dbg) printf("--- Detector::Propagate ---\n");
        //CRay *ray0 = new CRay; ray0->Set(in.GetR(), in.GetN()); ray0->SetColor(col_in);
        CRay *rayin = new CRay(in);
        rayin->SetColor(col_in);
        CRay *rayout = new CRay;

        const int max_n_points = guide->GetMAXODB() + 2;
        TVector3 pointsPlate[max_n_points];
        //TVector3 intersection;
        int fatePlate;
        int nPointsPlate;
        TPolyLine3D *line3d = new TPolyLine3D(2);
        line3d->SetLineWidth(1);
        line3d->SetLineColor(4);
       
        // Draw the plate and propagate the ray through
        // check if the ray should be reflected??
       
        if(_plateOn) {
           
          fatePlate = plate->propagateRay(*rayin, rayout, &nPointsPlate, pointsPlate);
          if(draw) rayin->DrawS(center.x()- _plateWidth, -10.0);
         
          if(draw) {
            if(fatePlate == 0) {
              rayout->SetColor(col_in);
              rayout->DrawS(center.x() - _plateWidth, -10.0);
              }
              else {
                int p_i;
                for(p_i = 0; p_i < nPointsPlate-1; p_i++) {
                                          line3d->SetPoint(0, pointsPlate[p_i].x(), pointsPlate[p_i].y(), pointsPlate[p_i].z());
                                          line3d->SetPoint(1, pointsPlate[p_i+1].x(), pointsPlate[p_i+1].y(), pointsPlate[p_i+1].z());
                                          line3d->DrawClone();
                                  }
                                  if(fatePlate != -2) {
                                          //rayout->SetColor(7);
                                          rayout->DrawS(pointsPlate[p_i].x(), -0.1);
                                  }
                          }
            }
 
          if(! (fatePlate == 1 or fatePlate == -1) ) {
                       
                        cout<<"CDetector::propagate Simulated ray missed the entry surface!"<<endl;
                        return fatePlate;
                }
                histoPlate->Fill(pointsPlate[0].y(), pointsPlate[0].z()); // entry point
         }
         else {
          rayout = rayin;
          if(draw) rayout->DrawS(center.x(), -10.0);
          }
       
        // If the ray is not reflected in the plate
        // Draw the light guide and propagate the ray through
       
        //const int max_n_points = guide->GetMAXODB() + 2;
        TVector3 points[max_n_points];
        TVector3 presecisce;
        //int fate;
        int n_points;
        int fate_glass;
        CRay *ray0 = new CRay(*rayout);
        // delete rayout; -> creates dangling reference when tries to delete ray0!
        //delete rayin;
        CRay *ray1 = new CRay;
         
        fate = guide->PropagateRay(*ray0, ray1, &n_points, points);
       
        line3d->SetLineColor(col_lg);  
        int p_i;
        if(guide_on) {
                if(draw) {
                        if(fate == missed) {
                          if (dbg) printf("Detector: fate=missed\n");
                          TVector3 r = ray1->GetR();
                          TVector3 n = ray1->GetN();
                          ray1->Set(r,n);
                                ray1->DrawS(center.x(), 10.0);
                        } else {
                                for(p_i = 0; p_i < n_points-1; p_i++) {
                                        line3d->SetPoint(0, points[p_i].x(), points[p_i].y(), points[p_i].z());
                                        line3d->SetPoint(1, points[p_i+1].x(), points[p_i+1].y(), points[p_i+1].z());
                                        line3d->DrawClone();
                                }
                                if(fate != noreflection) {
                                  if (dbg) printf("Detector: fate != noreflection, fate = %d\n", (int)fate);
                                        if(glass_on) {/*if(fate == 1)*/ ray1->Draw(points[p_i].x(), center.x() + guide->getD() + glass_d);}
                                        else {
                                        ray1->SetColor(col_out);
                                        ray1->DrawS(points[p_i].x(), 10.0);
                                        }
                                }
                        }
                }
               
               
                if(! (fate == hit or fate == refracted) ) {
                if (dbg) printf("Detector: fate != hit, refracted\n");
                        *out = *ray1;
                        return fate;
                }
        } else {
          if (dbg) printf("Detector: fate = hit or refracted");
                ray1 = ray0;
                if(draw) {
                        if(glass_on) ray1->Draw(center.x(), center.x() /*+ window_d*/);
                        else ray1->DrawS(center.x(), 10.0);
                }
        }
               
/*     
        TVector3 pres_wind;
        fate = window_circle->TestIntersection(&pres_wind, *ray1);
        if(fate == 1) {
                hwindow->Fill(pres_wind.y(), pres_wind.z());
               
                if(!guide_on) {
                        window->PropagateRay(*ray0, ray1, &presecisce);
                        if(draw) ray1->Draw(center.x() + window_d, center.x() + glass_d);
                        *ray0 = *ray1;
                }
        */
     
                fate = missed; // zgresil aktivno povrsino
                if(glass_on) {                 
                        *ray0 = *ray1; ray1->SetColor(col_rgla);
                        fate_glass = glass->PropagateRay(*ray0, ray1, &presecisce);
                        if(fate_glass == 1) {
                                hglass->Fill(presecisce.y(), presecisce.z());
                                if(draw) ray1->DrawS(presecisce.x(), 10.0);
                                if(active->TestIntersection(&presecisce, *ray1)) {
                                        fate = hit;
                                        hactive->Fill(presecisce.y(), presecisce.z());
                                        hlaser->Fill((in.GetR()).y(), (in.GetR()).z());
                                }
                                if(detector->TestIntersection(&presecisce, *ray1))
                                        hdetector->Fill(presecisce.y(), presecisce.z());
                        } else if(fate_glass == 2) {
                                if(draw) ray1->DrawS(presecisce.x(), 10.0);
                        }
                } else {
                        if(active->TestIntersection(&presecisce, *ray1)) {
                                fate = hit;
                                hactive->Fill(presecisce.y(), presecisce.z());
                                hlaser->Fill((in.GetR()).y(), (in.GetR()).z());
                        }
                        if(detector->TestIntersection(&presecisce, *ray1))
                                hdetector->Fill(presecisce.y(), presecisce.z());
                }
        //} else {
                //if(draw) ray1->Draw(presecisce.x(), center.x()+d+window_d);
        //}
                               
        *out = *ray1;
        //delete ray0;
        //delete ray1;
        return fate;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void CDetector::Draw(int width)
{
        if(guide_on) {
                if( TMath::Abs(guide->getN1()-guide->getN2()) < MARGIN ) {
                  if(_plateOn) plate->drawSkel(col_LG, width);
                        guide->DrawSkel(col_LG, width);
                        }
                else {
                  if(_plateOn) plate->draw(4, width);
                        guide->Draw(col_LG, width);
                        }
        }
       
        if(glass_on) glass_circle->Draw(col_glass, width);
        //window_circle->Draw(col_glass, width);
        active->Draw(col_active, width);
}
//=================================================================================

Plate::Plate(DetectorParameters& parameters)
{
  TVector3 center = CENTER;
  const double b = parameters.getB();
  const double n1 = parameters.getN1();
        const double n2 = parameters.getN2();
        const double n3 = parameters.getN3();
        const double reflectivity = c_reflectivity;
        const double t = b/2.;
        const double plateWidth = parameters.getPlateWidth();
        center.SetX( CENTER.X() - plateWidth );
        plate_edge[0].SetXYZ(0.0, t,-t); plate_edge[1].SetXYZ(0.0, t, t);
        plate_edge[2].SetXYZ(0.0,-t, t); plate_edge[3].SetXYZ(0.0,-t,-t);
        plate_edge[4].SetXYZ(plateWidth, t,-t); plate_edge[5].SetXYZ(plateWidth, t, t);
        plate_edge[6].SetXYZ(plateWidth,-t, t); plate_edge[7].SetXYZ(plateWidth,-t,-t);
       
        for(int i = 0; i<8; i++) plate_edge[i] += center;
               
        sides[0] = new CSurface(SURF_REFRA, plate_edge, n1, n2, reflectivity);
        sides[0]->FlipN();
       
        sides[1] = new CSurface(SURF_REFRA, plate_edge[3], plate_edge[2], plate_edge[6], plate_edge[7], n2, n2, reflectivity);
        sides[2] = new CSurface(SURF_REFRA, plate_edge[2], plate_edge[1], plate_edge[5], plate_edge[6], n2, n2, reflectivity);
        sides[3] = new CSurface(SURF_REFRA, plate_edge[1], plate_edge[0], plate_edge[4], plate_edge[5], n2, n2, reflectivity);
        sides[4] = new CSurface(SURF_REFRA, plate_edge[0], plate_edge[3], plate_edge[7], plate_edge[4], n2, n2, reflectivity);
       
        sides[5] = new CSurface(SURF_REFRA, &plate_edge[4], n2, n3, reflectivity);
        sides[5]->FlipN();
       
        for(int i=0; i<6; i++) sides[i]->SetFresnel(1);
}

void Plate::draw(int color, int width)
{
        for(int i = 0; i<6; i++) sides[i]->Draw(color, width);
}

void Plate::drawSkel(int color, int width)
{
        TPolyLine3D line3d(2);
        line3d.SetLineWidth(width);
        line3d.SetLineColor(color);

        for(int i=0; i<4; i++) {
                line3d.SetPoint(0, plate_edge[i+0].x(), plate_edge[i+0].y(), plate_edge[i+0].z());
                line3d.SetPoint(1, plate_edge[i+4].x(), plate_edge[i+4].y(), plate_edge[i+4].z());
                line3d.DrawClone();
        }
}

int Plate::propagateRay(CRay in, CRay *out, int *n_points, TVector3 *points)
{
  CRay ray0;
  CRay ray1;
  TVector3 vec0, vec1;
  int fate = 11;
  int inters_i = 0;
               
        ray0 = in;
        int n_odb = 0;
        int last_hit = 0;
        int propagation = 0;
       
        if( !(sides[0]->PropagateRay(ray0, &ray1, &vec1)) ) {
                // ce -NI- presecisca z vstopno
                fate = 0;
        } else {
                points[0] = ray1.GetR();
                //hfate->Fill(2);
                //hin->Fill(vec1.y(), vec1.z());
                while (n_odb++ < VODNIK_MAX_ODB) {
                        ray0 = ray1;
                        vec0 = vec1;
                        propagation = 11;
                        for(inters_i=0; inters_i<6; inters_i++) {
                                if( inters_i != last_hit) {
                                        if( sides[inters_i]->TestIntersection(&vec1, ray1) ) break;
                                        }
                                }                                                      
                        points[n_odb] = vec1;
                        if(inters_i == 0) {
                          fate = -3;
                          break;} // backreflection
                                               
                        propagation = sides[inters_i]->PropagateRay(ray0, &ray1, &vec1);
                        if(inters_i == 5) { // successfull exit
                                fate =  1;
                                //hout->Fill(vec1.y(), vec1.z());
                                //hnodb_exit->Fill(n_odb-1);
                                n_odb++;
                                points[n_odb] = vec1;
                                ray0 = ray1;
                                break;
                        }
                        if(propagation == 1) {
                          fate = -1;
                          n_odb++;
                          points[n_odb] = vec1;
                          ray0 = ray1;
                          break;} // no total reflection when should be
                        if(propagation == -2) {fate = -2; break;} // absorption due to finite reflectivity
                       
                        last_hit = inters_i;
                }      
        }
       
        *n_points = n_odb+1;
        *out = ray0;
        return fate;
};
//=============================================================================================================================== <<<<<<<<