Subversion Repositories f9daq

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 117 → Rev 118

/praktikum/uklon/daqusb
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
/praktikum/uklon/daqusb.C
13,7 → 13,6
#include "wusbxx_dll.h" /* the header of the shared library */
#include "daq.h"
 
#define DEVICE_NAME "/dev/cc32_1"
#define PRRES(X) printf(">>> %s -> %d\n",#X,(X))
 
 
104,7 → 103,7
long cres;
int q,x;
CSSA_RQX(0,0,0,&cres,&q,&x);
short retval = CSSA_RQX(0,0,0,&cres,&q,&x);
dum = cres;
id = (dum & 0xF000) >> 12;
fpga = (dum & 0x0F00) >> 8;
113,14 → 112,10
x = (dum & 0x0004) >> 2;
inhibit= (dum & 0x0002) >> 1;
lam = (dum & 0x0001);
printf ("CCUSB CSR ID=%x FPGA=%x modID=%x Q=%d X=%d INHIBIT=%d LAM=%d \n",id,fpga,modid, q,x,inhibit,lam);
printf ("[%d] CCUSB CSR ID=%x FPGA=%x modID=%x Q=%d X=%d INHIBIT=%d LAM=%d \n",retval, id,fpga,modid, q,x,inhibit,lam);
}
 
int daq::connect(){
/*xxusb_device_type devices[100];
struct usb_device *dev;
dev = devices[0].usbdev;
udev = xxusb_device_open(dev);*/
WUSBXX_load (NULL);
// WUSBXX_open ((char *)"CC0126");
WUSBXX_open ((char *)"CC0130");
129,8 → 124,8
}
int daq::disconnect(){
/* zakljuci */
/* zakljuci */
if (udev == NULL) ; WUSBXX_close ();
printf("daq::disconnect()\n");
return 0;
}
139,35 → 134,47
int q,x;
// printf("Nastavljam threshold na %d in cas meritve na %d ms\n",thr_set,time_set);
long dum;
short retval;
/* postavimo zeljeni prag prozenja */
CSSA_WQX(NDIS,0,17,thr_set,&q,&x);
CSSA_WQX(NDIS,1,17,0,&q,&x);
retval = CSSA_WQX(NDIS,0,17,thr_set,&q,&x);
if (retval<0) printf ("USB error %d line %d\n",retval,__LINE__);
 
retval = CSSA_WQX(NDIS,1,17,0,&q,&x);
if (retval<0) printf ("USB error %d line %d\n",retval,__LINE__);
/* stevec postavim na nic */
CSSA_RQX ( NSCA, 0, 9,&dum, &q,&x);
retval = CSSA_RQX ( NSCA, 0, 9,&dum, &q,&x);
if (retval<0) printf ("USB error %d line %d\n",retval,__LINE__);
/* nastavim dolzino signala */
CSSA_WQX(NTGG,0,16,time_set,&q,&x);
CSSA_RQX(NTGG,0,15,&dum,&q,&x);
retval = CSSA_WQX(NTGG,0,16,time_set,&q,&x);
if (retval<0) printf ("USB error %d line %d\n",retval,__LINE__);
 
retval = CSSA_RQX(NTGG,0,15,&dum,&q,&x);
if (retval<0) printf ("USB error %d line %d\n",retval,__LINE__);
usleep(1000*time_set);
usleep(time_set);
return 0;
}
 
 
int daq::count(){
int q,x;
int q,x;
short retval=0;
/* prestejem sunke na posameznem kanalu */
for ( int ch=0 ; ch<16 ; ch ++ ) {
long data=0;
CSSA_RQX( NSCA, ch, 0, &data, &q,&x);
CSSA_RQX( NSCA, ch, 0, &data, &q,&x);
retval = CSSA_RQX( NSCA, ch, 0, &data, &q,&x);
retval = CSSA_RQX( NSCA, ch, 0, &data, &q,&x);
if (retval<0) printf ("USB error %d line %d\n",retval,__LINE__);
 
// CC USB ne precita v redu CAEN C257 scalerja,
// kanali so zamaknjeni za 1, ce je klic samo en
// vrednost kanala 0 se pristeje h kanalom 8..16, zato ga ne uporabljamo.
// vajo izvedemo le s kanali 1..15.
gData[ch]=data;
// printf("Kanal:%d Stevilo sunkov: %d \n",ch,data );
printf("[%d] Kanal:%d Stevilo sunkov: %ld \n",retval,ch,data );
}
for ( int ch=0 ; ch<16 ; ch ++ ) if (gData[ch]>0) gData[ch]--;
224,6 → 231,7
CSSA_RQX( NDIS, 0,26, &dum,&q, &x);
 
CREM_I;
printf("Initialized\n");
 
return 0;
}
256,7 → 264,7
daq *d= new daq();
d->init();
d->start(threshold, time_set); // threshold
usleep(time_set*.1);
d->count();
d->append(filename);
delete d;
/praktikum/uklon/gui.C
114,6 → 114,8
#include "TApplication.h"
#include "TROOT.h"
#include "TGraph.h"
#include "TCanvas.h"
#include "TPad.h"
#include "TStyle.h"
#include "TH1F.h"
#include "daq.h"